דברו איתנו
דברו איתנו

שנדבר?

להירשם ללימודים זו החלטה לא פשוטה, אבל להתייעץ איתנו - פשוט ממש.

  הרשמה לניוזלטר
  הרשמה לניוזלטר

  רוצים לקבל עידכונים?

  הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

   תקנון תשפ"ד

    

   בית הספר שוקד על מערכת של כבוד הדדי והתחשבות בזולת בין כל הנפשות הפועלות בבית הספר ומחוצה לו.

   1. השתתפות בפעילויות בית ספריות – התלמיד מחויב להשתתף בכל הפעילויות בבית הספר ומחוצה לו, על פי כללי ההתנהגות המקובלים בבית הספר, ולאפשר ניהול תקין של הפעילויות. ביה״ס מעודד תרומה לקהילה ורואה פעילות זו כפעילות בית-ספרית.
   2. על התלמיד להגיע לביה"ס או לכל פעילות ביה"ס תמיד בתלבושת ביה"ס בהתאם לקוד הלבוש.
   3. "שיטת המנות" – החלת שיטת המנות בנושא היעדרויות תלמידים משפיעה על הציונים של התלמיד.
   4. איחור – כל איחור לשיעור יירשם כהערה. הערות על איחור יכללו במניין המנות.
   5. הסתלקות – הסתלקות היא היעדרות ללא אישור מן השיעור או מפעילות ביה"ס במהלך יום לימודים. הסתלקות היא עבירת משמעת חמורה, ודינה חיסור שאינו מוצדק.
   6. הצדקה להיעדרות – באחריות התלמיד להציג למחנך אישור על כל היעדרות. לא כל אישור יצדיק היעדרות: לא יוצדקו חופשות במהלך תקופת הלימודים ובכללן נסיעה לחו"ל.
   7. התנהגות בשיעור – בהישמע הצלצול על התלמיד לשבת בכיתה כשהוא מוכן לשיעור. במהלך השיעור יש להתנהג באופן מכובד, לדבר רק לאחר קבלת רשות דיבור. אין לצאת מהכיתה במהלך שיעור.
   8. טלפונים ניידים – חל איסור מוחלט להשתמש במהלך השיעורים בטלפונים ניידים לכל מטרה שהיא: שעון, מצלמה, העברת הודעות וכדומה. שימוש בטלפון נייד בזמן שיעור ייחשב הפרעה. בתחילת כל בחינה ייאספו הטלפונים הניידים.
   9. הפרעה בזמן השיעור – במקרה של הפרעה בשיעור יודיע המורה לתלמיד על רישום ההפרעה, ויציין זאת בתוכנת המשו"ב. לרישום ההפרעה תהיה השפעה על ציון ההתנהגות בתעודה.
   10. מבחנים ובחנים – נועדו לתרגול וחזרה על החומר והם מרכיב עיקרי בציון.
   11. טוהר הבחינות – ביה"ס מייחס חשיבות רבה לטוהר הבחינות של התלמידים, ורואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגיעה בטוהר הבחינות.
   12. אלימות – חברת בית הספר, המורים, ההורים והתלמידים, מגנים כל ביטוי של אלימות על כל גווניה (אלימות פיזית, אלימות מילולית, הטרדה, פגיעה בזולת ברשתות החברתיות, וכל מה שיש בו פגיעה בפרטיות כגון: צילום הזולת או הקלטתו ללא ידיעתו והסכמתו ופגיעה ברכוש הזולת) בתוך ביה"ס ומחוצה לו.
   13. תלמידי בית הספר וצוות המורים רואים חשיבות רבה בשמירה על רכוש ביה"ס ועל ניקיון הכיתות, המסדרונות וכל שטח ביה״ס.
   14. חל איסור מוחלט על תלמידים לעשן ו/או לשתות משקאות אלכוהוליים בשטח בית הספר, וכן בכל אירוע הנערך מטעם ביה"ס ובמסגרתו, לרבות טיולים ומסיבות.
   15. ביטחון ובטיחות – יש לקיים את כל הוראות הבטיחות שבנספח הנהלים כדי לאפשר חיים משותפים בטוחים ונעימים בקהילת ביה"ס, ולאפשר לימודים סדירים באווירה נעימה.
    בכתיבת התקנון שותפו מועצת התלמידים, ועד ההורים וצוות מורי ביה״ס. התקנון אושר  סופית על-ידי הנהלת בית הספר.

    

    

    

   נהלים בית ספריים – נספחים לתקנון
   א. השתתפות בפעילויות ביה"ס
   1 . נוכחות בשיעורים
   • כל התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים והפעילויות במהלך ימי הלימוד, לרבות שיעורי השלמה.
   • תלמיד שלא ישתתף בפעילות מטעם בית הספר יחויב בהגשת עבודה בנושא הפעילות שבה לא נכח. נוסף על כך, יישקל רישום הערה בתעודה.
   • אין לצאת מן הכיתה במהלך השיעור, אלא באישור המורה המלמד.
   • לא ניתן להגיע לבית הספר באמצע יום לימודים ללא אישור מוסמך.
   • תלמיד שייעדר יום לפני המבחן או ביום הבחינה, מבחנו לא ייבדק עד שיתברר אם סיבת ההיעדרות מוצדקת. אם ההיעדרות אינה מוצדקת, המבחן לא ייבדק.
   2 . היעדרות משיעורים
   • כל היעדרות של תלמיד מבית הספר מחייבת אישור. יש להציג בפני המחנך אישור על היעדרות מיד עם החזרה לבית הספר .
   • היעדרויות יוצדקו על-ידי המחנך בהתאם לשיטת המנות:
    • אישור רפואי יצדיק היעדרות של 4 ימים ומעלה.
    • אישור צבאי יצדיק כל היעדרות.
    • פירוט נרחב לגבי הצדקות מופיע בנספח ״שיטת המנות״.
    • אישורי הורים על מחלה אינם מצדיקים היעדרויות לפי שיטת המנות.
   • אין לעזוב את שטח בית הספר בשעות הלימודים ללא קבלת אישור בכתב מרכז/ת השכבה. אישור זה יוצג בפני השומר בעת היציאה מביה"ס.
   • אין לעזוב את שטח בית הספר בשעות "חלון" במערכת או בשיעורים חופשיים במהלך יום הלימודים. יציאה משטח בית הספר משמעותה הסתלקות.
   • תלמיד שעוזב את בית הספר, לפני תום הלימודים, בשל מחלה, חייב לקבל אישור מרכז/ת השכבה.
   • תלמיד שעוזב את בית הספר עד לשעה 12:00 חייב נוסף לאישור להיות מלווה ע"י הורה או אדם בגיר אחר שהוסמך לכך ע"י אחד ההורים.
   • תלמיד הצפוי לעזוב את ביה״ס לפני השעה 12:00 נדרש להציג אישור הורים שיועבר לרכז בתחילת היום. כאמור,  תלמיד העוזב לפני השעה 12:00 חייב להיות מלווה ע״י הורה או אדם בגיר שהוסמך לכך ע״י אחד ההורים.
   • היעדרויות מהלימודים בשל השעייה יירשמו כחיסור לא מוצדק.
    3 . הסתלקות משיעור או מפעילות אחרת של ביה"ס
   • בגין הסתלקות תלמיד משיעור יתבצע רישום חיסור לא מוצדק, רישום הערת התנהגות בתעודה ויישלח מכתב להורים.
   • הערת התנהגות בגין הסתלקות תשפיע על קביעת ציון ההתנהגות בתעודה.
   • תלמיד שבקשת הוריו לעזוב במהלך יום הלימודים לא הועברה אל אחד הגורמים המוסמכים לכך בביה"ס ולא אושרה, ולמרות זאת יבחר לצאת משטח בית הספר ייחשב  כמי שהסתלק מהשיעורים.
   4 . שחרורים
   • שחרור קבוע משיעורים יוסדר על ידי התלמיד עם המורים המלמדים ומחנך הכיתה. התלמיד חייב להציג מכתב מההורים המאשר את השחרור הקבוע, ולקבל על כך אישור ממנהלת ביה״ס. תלמיד המשוחרר משיעורים חייב להימצא בספרייה או בקפטריה. אין להסתובב בחצר או בבניין, ואין לעזוב את שטח ביה"ס.
   • תלמיד המשוחרר משיעור חינוך גופני חייב להביא למורה המלמד , כבר בשיעור הראשון, מכתב רפואי המתאר את הבעיה ומאשר שחרור מוחלט מפעילות גופנית. תלמיד המשוחרר באישור רופא חייב להיות נוכח בכל שיעורי חנ"ג ולהגיש עבודה כתובה.
   • לא יינתנו שחרורים ביום מבחן.
   • נסיעות תלמידים לחו"ל – לפי הוראת משרד החינוך, בימי לימודים אין לאשר שחרור תלמידים לצורך נסיעה לחו"ל.
    • במקרים חריגים שבהם תלמיד מבקש לנסוע לחו"ל בזמן הלימודים, על הורי התלמיד, עד חודש לפני הנסיעה, לפנות בכתב למנהלת בית הספר לקבלת אישור. במכתב יפרטו ההורים את נימוקיהם לבקשה. המכתב החתום על ידי ההורים, שניהם ביחד או כל אחד לחוד, יועבר למנהלת בית הספר על ידי המחנך. במקרים מסוימים תפנה מנהלת בית הספר את ההורים למפקחת בית הספר, לצורך אישור קבלת שחרור לנסיעה.
    • תלמיד ששוחרר מהלימודים לצורך נסיעה לחו"ל יתחייב בכתב  להשלים את חומר הלימודים שהפסיד. התחייבות התלמיד החתומה על ידו ועל ידי הוריו תימסר למנהלת בית הספר טרם הנסיעה.
    • החיסורים בגין נסיעה לחו"ל יירשמו כחיסורים לא מוצדקים, ויימנו במניין המנות.
    • תלמיד הנוסע לחו"ל בתקופה בה מתקיימים מבחנים, לא יוכל להשלימם במועד ב. תלמיד יוכל להיבחן במועד ב רק במקרה שבו הנסיעה אושרה על ידי מנהלת בית הספר.
   ב. הפרות משמעת
   1. בהישמע הצלצול על התלמיד לשבת בכיתה. אין לחכות למורה במסדרון.
   2. איחורים
   • תלמיד שיאחר לשיעור הראשון לא יוכל להיכנס לכיתה וימתין בספרייה עד סוף השיעור.
   • במקרה של איחור החל מהשיעור השני, התלמיד יוכל להיכנס לשיעור והאיחור יירשם וייחשב במניין המנות.
   • איחור מאושר – תלמיד המאחר לבית הספר ובידו אישור רפואי רשמי, או אישור מתאים מגורם מוסמך בבית הספר ימסור אישור זה למורה המלמד בכיתה. במקרה זה לא תירשם הערת איחור לתלמיד.
   • איחור ידוע מראש או איחור קבוע – יימסר אישור קבוע למחנך הכיתה. באחריות המחנך והתלמיד ליידע את המורים המלמדים.
   3. הפרעה בזמן השיעור
   • ניתן לערער על רישום הפרעה בפני המורה, אך לא בזמן השיעור. לאחר ששקל את הדברים על המורה לעדכן את התלמיד בהחלטתו.
   1. צבירת רישומים

   פיקוח על צבירת הרישומים ייעשה ע"י מחנכי הכיתות ורכזי השכבות. לצבירת רישומים ייתכנו השלכות על ציון ההתנהגות בתעודה. בעקבות צבירת רישומים יינקטו צעדים משמעתיים.

   1. עברת משמעת חמורה

   התנהגויות המוגדרות בתקנון כ״עברת משמעת חמורה״ יובילו לרישום בתעודה, הורדת ציון התנהגות, שליחת מכתב להורים ולעתים רישום בתיק האישי.

   ג.  מבחנים
   1. מבחנים ובחנים
   • חובה על התלמידים לגשת לכל המבחנים במועד א'. אין להגיע רק לשעת המבחן.
   • התלמידים יקבלו את הנושאים למבחן עד חמישה ימים לפני המועד.
   • המבחנים יוחזרו לתלמידים בתוך שבועיים מיום כתיבת המבחן.
   • מבחן חוזר – מועד מיוחד – אם מספר הנכשלים במבחן מגיע לכדי שליש ממספר הבחינות הפתורות שהוגשו, יערוך המורה מבחן חוזר לכלל תלמידי הכיתה. טופס ריק שיוגש לא ייחשב במניין הנכשלים.
   • בוחן – יכלול חומר לימוד שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים. אין להודיע עליו מראש.
   • ביום לימודים שבו לא מתקיים מבחן, ניתן לקיים שני בחנים בלבד, שאינם בשעות סמוכות.
   • אין לקיים בוחן בשעה שלפני או אחרי שעת מבחן. ביום שבו מתקיים מבחן יכול להיות רק בוחן אחד.
   • בחנים יוחזרו בתוך שבוע מיום כתיבתם.
   2. מרכיבי הציונים:

   ציון מחצית, ציון שנתי וציון הגשה מתבססים בעיקרם על ארבעה מרכיבים שהם ערכים מדידים:    א. מבחנים       ב.  בחנים       ג. עבודה בכיתה (תלמידאות)   ד. עבודות בית

   הרכב הציון ייקבע מראש ע"י המורה בתחילת השנה ויימסר לתלמידים במידת הצורך.

   3. בקשה לבדיקה חוזרת של ציונים (בלצ"ב)
   • תלמיד רשאי לבקש בדיקה חוזרת של ציון מחצית או ציון שנתי. יש להעביר את הבקשה בטופס המיועד לכך לרכזי השכבות.

   הציון, לאחר הטיפול בבלצ"ב, יכול לעלות, לרדת או להישאר כשהיה.

   4. מבחני מועד ב'
   • תלמיד יוכל לגשת לשני מבחנים במועד ב' בכל רבעון.
   • תלמיד זכאי להיבחן במועד ב׳ ובלבד שלא עבר את המכסה או העתיק בבחינת מועד א׳.
   • המבחנים יתקיימו במועדים שייקבעו ע"י הנהלת ביה"ס ויפורסמו בלוח המבחנים.
   • הרישום למועדי ב' הוא באחריות התלמיד, וייעשה באמצעות אתר בית הספר.
   • דין מועד ב' כדין מועד א'. ולכן חלים עליו כל נוהלי הנוכחות.
   • ציון המבחן – הציון הגבוה מבין שני המועדים יירשם לתלמיד.
   5. טוהר הבחינות
   • העתקה במבחנים היא עבירת משמעת חמורה.
   • תלמיד שיעתיק במבחן:

   א. מבחנו ייפסל ולא יהיה זכאי לגשת למועד ב'.

   ב. יינקטו פעולות משמעתיות: תירשם הערה בתעודה ויישלח מכתב להורים.

   • מקרה שבו במהלך המבחן יימצא טלפון נייד בהישג ידו של התלמיד – ייחשב כהעתקה ויביא לפסילת המבחן על כל המשתמע מכך.

    

   ד. אקלים בית ספרי
   1. הליכות ונימוסים

   התלמידים מתבקשים לפנות אל כל באי ביה"ס בנימוס ובכבוד.

   2. התנהגות לא תקינה:
   • אין להתנהג באלימות מכל סוג.
   • אין להתחצף לאיש סגל.
   • אין לפגוע ברכוש ביה"ס ויש לשמור על ניקיונו (אין לקשקש, לחרוט או לשבור).
   • יש לשמור על רכוש בסביבת ביה"ס וכל רכוש ששייך לתלמידי ביה"ס.
   • בזמן שיעור אין לאכול, ללעוס מסטיק ולשתות למעט מים.
   • במהלך שיעור או מבחן אין להשתמש בטלפון נייד.
   • אין לעשן ואין לשתות אלכוהול בשטח ביה״ס ובפעילויות מטעם ביה"ס.
   • אין לרכוב על אופניים בשטח ביה"ס.

   בעקבות התנהגות לא תקינה תירשם על ידי מחנכי הכיתות הערת התנהגות על עבירת משמעת חמורה, יישלח מכתב להורים והעתק יועבר לתיק האישי של התלמיד.

   במקרים חריגים יוזמנו ההורים לשיחה, תישקל השעיית התלמיד וציון ההתנהגות בתעודה ירד.

   3. התנהגות תלמידים מחוץ לכיתה

   בזמן השיעורים על התלמידים להימצא בכיתות או בספרייה, לאחר קבלת אישור. בזמן השיעורים אין להסתובב בחצר ביה"ס או במסדרונות.

   4. התנהגות תלמידים מחוץ לביה"ס

   במקום ציבורי (אוטובוס, רחוב, מוסד ציבורי) כל התלמידים חייבים להתנהג בנימוס תוך התחשבות בזולתם, לשמור על רכוש הכלל ועל ניקיונו. תלונה שתובא בפני מנהלת ביה"ס על התנהגות בלתי הולמת של תלמידים מחוץ לביה"ס, תטופל בהתאם לאורחות החיים בביה"ס, תוך שיתופם של גופים חיצוניים המטפלים באירועים מסוג זה.

    

    ה. תלבושת
   1. במהלך יום הלימודים בביה"ס ומחוצה לו, כל התלמידים מחויבים ללבוש את חולצת בית הספר שסמל בית הספר מוטבע עליה.
   2. בימים קרים ניתן ללבוש בגד עליון על-פי בחירת התלמיד מעל חולצת ביה"ס. יש להקפיד שלא יופיע עליו כל מסר פוגעני – גרפי או כתוב.
   3. בימי זיכרון ובימים ובמועדים שיקבעו על ידי בית הספר יגיעו התלמידים בחולצות בית ספר בצבע לבן או בבגד עליון לבן חלק.
   4. לבוש ההולם את ההשתתפות בפעילויות ביה"ס ובלימודים מוגדר במסגרת "קוד הלבוש".
   קוד הלבוש הוא:
   • חל איסור מוחלט בחולצות בטן, גופיות, מכנסונים קצרצרים או כפכפים.
   • מכנסיים קצרים – מותרים רק מכנסיים שאורכם 10 סמ' מעל הברך.
   • אין לשבת בכיתה עם כובעים על הראש.
   • חולצת ביה"ס תישמר בשלמות.
   • צביעת השיער בצבעים שאינם גוונים טבעיים – אסורה.
   • בשיעורי חינוך גופני, התלבושת תוגדר ע"י מורי החינוך הגופני.
   1. תלמידים שיבואו שלא בהתאם לקוד הלבוש שנקבע, לא יוכלו להשתתף בשיעורים ובמבחנים עד שיהיו לבושים בתלבושת בית הספר, וכן תירשם להם הערת התנהגות.

    

   ו. ביטחון ובטיחות
   1. עקב המצב הביטחוני יש לגלות ערנות לחפץ חשוד ולכל תופעה חריגה, ולהודיע מיד לאחד מהגורמים הבאים: אחראית על הביטחון, מזכירות, מחנכים, רכזי השכבות או מנהלת בית הספר.
   2. אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים. בית הספר אינו אחראי לביטחונם או לבטיחותם של תלמידים המפרים הוראה זו.
   3.  היציאה מביה"ס היא דרך שער הכניסה הראשי של ביה"ס.
   4. אין להזמין חברים שאינם תלמידים בבית הספר לביקור בבית הספר בשעות הלימודים ובהפסקות. תלמידים שחבריהם ייתפסו מסתובבים בתחום ביה"ס, על-פי הזמנתם וללא ידיעת מנהלת בית הספר, ייענשו.
   5. יש להקפיד על כללי הבטיחות בייחוד בשיעורי המעבדה ובשיעורי החינוך הגופני. 
   6. תלמיד המגיע לבית הספר בכלי רכב – אופניים, אופנוע או אחר – אחראי לו. יש להקפיד להעמידו במקום המיועד לכך. אסור לרכוב על אופניים בחצר ביה"ס ואין להחנות אלא במקום המוגדר כחניית אופניים.
   7. חל איסור חמור על החזקת כלי נשק מכל סוג שהוא. ביה"ס רשאי להחרים כל כלי ומכשיר העלולים לגרום לחבלה גופנית או נזק לרכוש. תלמיד שייתפס עם כלי נשק כלשהו, ידווח האירוע להורים ולמשטרה, והתלמיד יושעה באופן מידי מביה"ס.
   8. לקראת פורים יפורסמו הנחיות מיוחדות הקשורות לביטחון ובטיחות בפורים. 

   כללי ההתנהגות הנ"ל חלים על התלמידים גם בשעות הפעילות המתנהלות מטעם ביה"ס מחוץ לכותלי בית הספר (טיולים וסיורים לימודיים, הרצאות וכד').

   שיטת המנות – הנוכחות בשיעורים כמרכיב בהערכת ההישגים

   תמצית  חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד החינוך לעניין שיטת המנות:

   המשנה החינוכית

   בית הספר הוא בית חינוך, ולכן מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

   מהות השיטה ועקרונותיה
   1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.
   2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:
   א. הישגים אקדמיים:

   יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

   ב. נוכחות סדירה בשיעורים

   על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.

   1. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.
   2. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.
   המפתח לחישוב של ציון הנוכחות
   1. התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.
   2. נוסף על כן יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

   א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה, תידון בוועדה הבית ספרית, ראה הסבר בהמשך)

   ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

   ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

   ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, היעדרות בשל ייצוג בית הספר בתחרויות ספורט, פעילות בתנועת נוער, התרמות עבור ארגון חיצוני וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.

   ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')

   ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

   ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

   ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

   ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

   1. בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהלת בית הספר תעמוד בראשה.
   2. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
   3. עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

   את האישורים בגין ההיעדרויות יש למסור למחנך הכיתה, לא יאוחר משבוע ימים לאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

    

   אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

   בקרב בתי הספר קיימת שונות בהיקף שעות הלמידה היומיות והשבועיות במקצועות השונים ובמספר המועדים שבהם גיליונות ההערכה נכתבים.

   לכן: חישוב על פי "יחידת למידה שבועית"

   1. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית".
   2. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל) – ציונו בנוכחות אפס.
   3. תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
   4. על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי נקודות.
   5. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" יקבל במקצוע זה ציון 40 שמשמעותו נכשל.
   6. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:
   היעדרויות "מיחידת למידה שבועית" ציון הנוכחות
   עד 2 יח' (כולל) 0
   מעל 2 יח' ועד 3 יח'  (כולל) 5-
   מעל 3 יח' ועד 4 יח'  (כולל) 7-
   מעל 4 יח' ועד 5 יח'  (כולל) 9-
   מ-5 יח' ומעלה ציון סופי 40

   חישוב הציון הסופי במקצוע על פי השיטה של "יחידת למידה שבועית" – (מנות)

   1. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות – לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.
   2. תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל), ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.
   3. היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.
   4. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" יקבל במקצוע זה ציון 40 שמשמעותו נכשל.

    

   להורדת התקנון כקובץ PDF לחצו : אורחות החיים בתיכון שבצ – תקנון תשע"ד

    

   נגישות